ocaso 
@Aletheia
kittens @aletheia 2010
Revi ^_^

@Aletheia
Sun Halo 
Glory (optical phenomenon)
Going to the mountain
Wrightwood, CA, 2012
Orange flower 
Dandelion and Flower Eclipse

Fire Sunset
shadows
2010 Dec. Aletheia
Art Coffee !   A Couple 
Cat and Dog =)

Autumn Leafs
Colors . leafs
red
Orange drops Flower
By Aletheia (2010)
"Going Through" .Aletheia-.
Slide Back Home